Stylové-doplňky.cz » Vše o nákupu » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obecné ustanovení

Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. V případě potřeby (potvrzení objednávky a pod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou ne spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/ prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/ spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Ceny

Všechny ceny produktů jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty. Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno e-mailem její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. (+420)604 604 6­07. Kupující má možnost objednávku zrušit, jestliže odvolání dojde dodavateli dříve, než dodavatel závazně potvrdí objednávku. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele se řídí zejména § 53 občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.). Je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu. Poštovné při vrácení hradí kupující. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci. V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet kupujícího do 30 dnů.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:

  1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  5. na dodávku novin, periodik a časopisů,
  6. spočívajících ve hře nebo loterii

Peníze za zboží budou kupujícímu vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet, a to nejpozději do 2 týdnů po fyzickém obdržení zboží. Peníze za přepravné a balné se nevracejí.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně zkontaktujeme emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, odstoupení od smlouvy,…). Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná částka bude nižší než zaplacená, bude částka ve výši rozdílu cen převedena zpět na Váš účet do 10 dnů od odstoupení od smlouvy či výměny zboží. V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část, pokud kupujíci neuhradí částku u platby převodem/nedojde k připsání částky na bankovní účet prodávajícího/ za zakoupené zboží a to do 14 dnů od vytvoření objednávky.

Záruční podmínky

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Prodávající odpovídá za vady zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Na požádání je vždy prodávající povinen předat spotřebiteli záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud výrobce záruční list nedodává, nahrazuje ho doklad o nákupu zboží (prodejka, faktura) obsahující uvedené údaje.

Délka záruky je uvedena v záručním listě nebo prodejním dokladu. Není- li v záručním listě uvedena delší záruční doba, platí pro kupujícího, kterým je spotřebitel, záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Kupující při uplatnění záruky má:

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

V případě poruchy či špatné funkčnosti zboží, prosím odešlete jej na naši adresu (viz Kontakty). Případně můžete vyhledat ve svém okolí smluvní záruční servis konkrétního výrobce. Vaše reklamace bude vyřízena v zákonné lhůtě, tj. bez zbytečného odkladu, nejdéle však 30 dnů po obdržení zboží. Po vyřízení reklamace bude zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží kupujícímu zasláno (poštou nebo přepravní firmou PPL). Kupující má právo na náhradu nutných nákladů souvisejících s uplatněním reklamace, pokud je prodávajícímu řádně prokáže.

V případě, že bude překročena zákonná lhůta k vyřízení reklamace v délce 30-ti dnů, má spotřebitel právo na výměnu věci za novou nebo právo od smlouvy odstoupit.

Reklamační podmínky

Kontrola dodávky

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Vrácení zboží

Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit, zboží musí být v původním stavu a nepoškozené. Za takovéto vrácené zboží má zákazník právo požadovat za něj peníze nebo jiné zboží. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Vrácením se rozumí předání zboží přímo zasílateli. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet, a to nejpozději do pěti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Peníze za přepravné a balné se nevracejí. Zákazník má právo na vrácení zboží bez udání důvodu. V tom případě musí být vrácené zboží nepoužité, nepoškozené, čisté.

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace (dodavateli) na společnost:

Mobilie s.r.o, PALAC KRIZIK, Královopolská 139, 612 00 Brno.

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě zájmu může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno (poštou nebo přepravní firmou).

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů.

Platební podmínky

V současné době je možné využít následující způsoby placení

Doprava zboží

Zboží dopravujeme pouze dlouhodobě prověřenými partnery:

Česká pošta – Obchodní balík

Spolehlivá služba, která Vám umožňuje poslat dokumenty i drobné předměty v zásilce s potvrzením. Dodání Obchodního balíku garantuje pošta nejpozději následující pracovní den po dni podání. Zásilky jsou sledovány v systému T&T od podání do dodání. Sledování zásilek na http://www.ceskaposta.cz/…-zasilky.php

Česká pošta – Doporučený balík

Spolehlivá služba, která Vám umožňuje poslat dokumenty i drobné předměty v zásilce s potvrzením a dodaním obvykle do 2dnů

Osobní odběr

Na provozovnách společnosti – viz. kontaky

Osobní odběr Uloženka – HeurekaPoint

Zboží si můžete nechat zaslat na vybraná výdejní místa Uloženky (HeurekaPointu).
Cena za osobní odběr Uloženky činí 49 Kč.
Možná platba kartou!

Osobní odběr – HeurekaPoint Brno
Václavská 237/6, 602 00 Brno

Osobní odběr – HeurekaPoint Brno 2
Černopolní 54/245, 613 00 Brno – Černá Pole

Osobní odběr – HeurekaPoint Praha 1
OD Bílá labuť, Na Poříčí 1068/23, 111 29 Praha 1

Osobní odběr – HeurekaPoint Praha 4
5. května 1109/63, 140 00 Praha 4

Osobní odběr – HeurekaPoint Praha 7
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Osobní odběr – HeurekaPoint Praha 9
Kolbenova 931/40b, 190 00 Praha 9

Osobní odběr – HeurekaPoint Olomouc
Myselbekova 429/9, 779 00 Olomouc – Nové Sady

Osobní odběr – HeurekaPoint Zlín
J. A. Bati 5645 (Budova 51), 760 01 Zlín

Osobní odběr – HeurekaPoint Ostrava
28.října 1422/299, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky

Osobní odběr – HeurekaPoint Plzeň
Tovární 280/7, 301 00 Plzeň

Osobní odběr – HeurekaPoint Hradec Králové
Náměstí 5. května 888, 500 02 Hradec Králové

Osobní odběr – HeurekaPoint České Budějovice
Novohradská 736/36, 370 01 České Budějovice

Osobní odběr – HeurekaPoint Ústí nad Labem
Dlouhá 1/12, 400 01 Ústí nad Labem

Osobní odběr – HeurekaPoint Bratislava
Lenardova 1260, 811 07 Bratislava

Doba uložení zboží na výdejně je 7 dní od zaslání výzvy k odběru. Pokud zboží nebude po tuto dobu vyzvednuto, objednávka bude automaticky stornována.

Ceník přepravy zboží

Zboží zasílané při platbě na DOBÍRKU:

Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Tyto obchodní podmínky byly vypracovány na podkladech SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. (www.spotrebitele.info).